သင္၏ေနရာ Pastor Ciin Ngiah Lun (Grace Assembly of God)

Pastor Ciin Ngaih Lun


ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ ၆ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ ေန႔ရက္တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ ဧ၀ံ့ေဂလိအသင္းေတာ္ ( Grace Assembly of God ) မွ ဆ၇ာမ Ciin Ngaih Lun မွ တရားေဒသနာ ေ၀ငွေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။
www. tbc-y.info, fb/tedimbcy, 012304629, tedimbcy@gmail.com