+9512304629 No. 156A, BAHO ROAD, SANCHAUNG TSP., YANGON, MYANMAR

Tedim Christian College

Christmas 2017

LUNGDAMBAWL HUNGEELNA11:00-11:30 ~ Vaitung Niangtui11:30-12:00 ~ Phatna lasakna12:00-12:45 ~ Khangnote hun12:45- 13:00 ~ Hun awng13:00-13:45 ~ Numeite hun13:45-14:00 ~ Biakpiak kigin hun14:00-16:00 ~ Biakpiak kikhop hunpiAn neek hun Photo Section Vaitung NiangtuiKhangnote hunNumeite hunCED pan hunlaknaBiakpiak kikhop hunpiClick the title. Video 

Read More »