+9512304629 No. 156A, BAHO ROAD, SANCHAUNG TSP., YANGON, MYANMAR

Tedim Christian College

Women Department

1 Upa Thang Za Khawm Advisor
2 Nu Niang Hen Cing Chairperson
3 Nu Langh Don Cing Chairperson
4 Nu Zen Lung Cing Vice Chairperson
5 Sn. Man Suan Vung Secretary
6 Sm. Sian Dim Treasurer
7 Nu Zen Za Dim Associate Treasurer
8 Nu Khop Kho Nem Gospel Makai
9 Sm. Ciin Ngaih Zam Gospel Makai huh
10 Nu Thang Ngaih Vung Anpham makai
11 Nu Cing Za Hau Anpham makai huh
12 Nu Ngai Khan Uap La makai
13 Nu Zen Ngaih Vung La makai huh

1 Nu Niang Hen Cing Chairperson
2 Nu Luan Khan Vungh Vice Chairperson
3 Nu Man Suan Vung Secretary
4 Nu Langh Don Cing Assistant Secretary
5 Nu Zen Za Dim Treasurer
6 Nu Zen Ngaih Vung Assistant Treasurer
7 Nu Niang Za Go La makai
8 Nu Khup Kho Nem Gospel makai
9 Nu Cing Za Hau Gospel makai huh
10 Nu Sui Hlei Tial Anpham sum kem
11 Nu Toe Toe Niang Anpham sazian len
12 Nu Thang Ngiah Vung Anpham hawm