Property & Maintenance Committee

1 Rev. Cin Sian Pau
2 Upa Sian Cin Mang
3 Upa Kam Khaw En
4 Pa Suang Khan Langh
5 Tg. Hang Pian Tuang
6 Pa Kam Kho Khaat
7 Pa Awn Kho Vungh
8 Tg. Vung Lian Thawn