+9512304629 No. 156A, BAHO ROAD, SANCHAUNG TSP., YANGON, MYANMAR

Tedim Christian College

Zindo Committee

1 Church Secretary
2 Church Treasurer
3 Thang Sian Mang, Upa
4 Zen Khan Khual, Pa
5 Niang Go Dim, Nu
6 Church Security
7 Cing Za Hau, Nu
7 Dal Suan Mung, Nu

1 Church Secretary
2 Church Treasurer
3 Upa Thang Sian mang
4 Sya Pau Khan Kap
5 Nu Niang Go Dim
6 Nu Cing Za Hau
7 Pa Kam Kho Khaat